Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.focuspizza.pl i usług świadczonych przez Focus Hotels S.A.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  - zasady korzystania z serwisu prowadzonego pod domeną www.focuspizza.pl (zwanego dalej „Serwis”), prowadzonego przez firmę Focus Hotels S.A, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000522623, NIP: 967-13-47-422, REGON 341041740, kapitał zakładowy: 1 145 000 PLN w całości opłacony (zwaną dalej „Usługodawcą”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej zwanych „Użytkownikami”).

  - prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników Serwisu, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;

  - zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Serwis umożliwia Użytkownikom przeglądanie w sieci Internet oferty pizzerii należących do Focus Pizza znajdujących się na terenie Polski i składanie zamówień online na dostępne w nich produkty wraz z dostawą.

 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Płatność za zamówione w Serwisie produkty określona jest szczegółowo w podsumowaniu zamówienia.

 4. Zamówienie w pizzerii oznacza zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia Użytkownikowi mailowo lub telefonicznie faktu przyjęcia zamówienia.

 5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do:

  - przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu

  - zapoznania się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu; Użytkownik, który nie wyraża zgody na postanowienia regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu

  - składania jedynie rzeczywistych zamówień

  - dokonywania płatności za złożone zamówienia

   

 7. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści bezprawnych.

 8. Użytkownik nie może dokonywać czynów mających na celu zakłócanie działania Serwisu. Wszelkie takie działania mogą skutkować zawieszeniem możliwości korzystania z Serwisu, a Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w wypadkach, w których zachodzi podejrzenie o popełnienie czynu zabronionego.

 

II. Korzystanie z usług i Serwisu

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem Usługodawcy:
  - połączenie z siecią Internet
  - przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadająca oprogramowanie do akceptacji plików cookies
  - posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia
 2. Korzystanie z serwisu lub aplikacji jest dobrowolne.
 3. Serwis i aplikacje są przeznaczone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Osoba prawna może mieć własny profil pod warunkiem wskazania osoby fizycznej jako Użytkownika.
 5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po dokonaniu rejestracji, a także bez dokonywania rejestracji. Pewne funkcjonalności Serwisu dostępne są jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.
 6. Użytkownik chcący się zarejestrować powinien wybrać formularz ZAREJESTRUJ SIĘ i podać następujące informacje: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, dane adresowe, e-mail oraz unikalne hasło.
 7. Po pozytywnej weryfikacji zostanie utworzone konto Użytkownika, w którym przechowywane będą jego ustawienia konfiguracyjne oraz dane podane w czasie rejestracji. Dane te będą niewidoczne dla innych Użytkowników.
 8. Po dokonaniu tej czynności Użytkownik poproszony zostanie o weryfikację swojego zgłoszenia rejestracyjnego poprzez aktywację otrzymanego na podany adres e-mailowy specjalnego linku.
 9. Użytkownik niezarejestrowany w celu złożenia zamówienia powinien podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres do dostawy oraz wybrać sposób płatności.

 

III. Zamówienia i płatność

 1. Użytkownicy, chcący dokonać zamówienia bez rejestrowania się w Serwisie, powinni przestrzegać następujących kroków:
  - wybór miasta, w którym znajduje się pizzeria, w której chce złożyć zamówienie
  - wybór produktów z oferty w Serwisie poprzez ich zaznaczenie, ewentualnie wybór własnych dodatków i kompozycji, o ile są możliwe dla danego produktu, a następnie dodanie ich do koszyka
  - wypełnienie następujących pól w formularzu zamówienia: imię, nazwisko, miejscowość, ulica, numer budynku, telefon kontaktowy, adres e-mail
  - sprawdzenie dostępności usługi dostawy w wybranym rejonie następuje automatycznie - o braku możliwości realizacji dostawy dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem; zakres dostaw można także sprawdzić wcześniej w zakładce DOSTAWA
  - ostateczne zaakceptowanie całego zamówienie poprzez kliknięcie przycisku potwierdzenia zamówienia.
  - dokonanie wyboru metody płatności
 2. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie, chcący dokonać zamówienia, powinni przestrzegać poniższej procedury:
  - zalogowanie się do Serwisu
  - wybór produktów z oferty w Serwisie poprzez ich zaznaczenie, ewentualnie wybór własnych dodatków i kompozycji, o ile są możliwe dla danego produktu, a następnie dodanie ich do koszyka
  - wybranie z listy zapisanych adresów tego, na który ma zostać dostarczona usługa
  - ostateczne zaakceptowanie całego zamówienie poprzez kliknięcie przycisku potwierdzenia zamówienia.
  - dokonanie wyboru metody płatności
 3. Wybierane przez użytkownika produkty na bieżąco wyświetlane są w koszyku zamówień, do którego w każdej chwili użytkownik może dodać nowy lub usunąć wybrany wcześniej produkt.
 4. Po dokonaniu wyboru produktów, użytkownik uzyska możliwość przejrzenia pełnej ich listy wraz z cenami jednostkowymi i łączną ceną za całe zamówienie.
 5. Po właściwym wykonaniu wszystkich kroków opisanych w punktach 1 i 2 powyżej, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez użytkownika w trakcie rejestracji.
 7. Usługodawca akceptuje następujące formy płatności:
  - płatność przy odbiorze – gotówką,
  - kartą płatniczą VISA lub Master Card
 8. Użytkownik może po złożeniu zamówienia otrzymać fakturę obejmującą dane zamówienie. W celu jej wystawienia konieczne jest wprowadzenie danych do faktury w pole Komentarz/Dane do faktury, podczas zatwierdzania zamówienia. Faktura zostanie przesłana do użytkownika w ciągu 2 dni roboczych drogą elektroniczną.
 9. Usługodawca zastrzega, że dostawy prowadzone są tylko na obszarze zdefiniowanym w formularzu oraz zakładce DOSTAWA.

 

IV. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik może zgłaszać na adres e-mail info@focuspizza.pl lub w formie pisemnej na adres: Focus Hotels SA, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7B, 02-366 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać co najmniej datę i czas zgłaszanego zdarzenia, adres e-mail użytkownika oraz dokładny opis stanu faktycznego.
 2. Reklamacje dotyczące działalności danej pizzerii użytkownik może zgłaszać na adres wskazany powyżej lub telefonicznie pod numerem danej pizzerii.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez email lub listownie.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca dokonuje jednej z następujących czynności:
  - dowiezienie brakujących produktów
  - wymiana reklamowanych produktów
  - zwrot wartości danego zamówienia
  - udzielenie zniżki na kolejne zamówienie generowanej jako jednorazowy kod zniżkowy o określonym terminie ważności, do wprowadzenia podczas składania zamówienia w Serwisie

 
V. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia pełnej dostępności Serwisu, nie gwarantuje jednakże tego oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie z ważnych powodów, np. prawnych czy ekonomicznych.
 2. Zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu nie wymaga uprzedniego ogłoszenia. Jakakolwiek zmiana usługi nie wpłynie niekorzystnie na realizację złożonego zamówienia.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez innych Użytkowników.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
 5. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne i wyczerpujące.
 6. Usługodawca może zamieszczać w serwisie lub aplikacji reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług osób trzecich.
 7. Usługodawca może czasowo zawiesić działanie Serwisu, gdy koniecznie to będzie usunięcie awarii lub poprawa działania Serwisu.

 

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Focus Hotels S.A., ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz.
 2. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zakupu przetwarzane są wyłącznie w celu związanym z obsługą konta oraz w związku z realizacją złożonego zamówienia, w tym na potrzeby związane z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także w związku z ewentualnymi reklamacjami i działaniami windykacyjnymi.
 3. Dane mogą być przetwarzane również w celach marketingowych po wyrażeniu stosownej zgody.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji ww. celów.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie Serwisu, pod adresem URL https://www.focuspizza.pl

 

Koszyk FocusPizza

Twój koszyk jest pusty.

Zasady prywatności cookies

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o polityce cookies znajdziesz w regulaminie.